سایت مرکز فقهی
چکیده
اصول عملیه از یک جهت به دو بخش تقسیم می شوند : اصل مصحح و اصل متمم .
اصل مصحح اصلی می باشد که زمانی که در عملی جاری شود و آن عمل را تصحیح می کند به گونه ای که اگر این اصل جاری نشود عمل باطل می شود .
اما اصل متمم اصلی می باشد که حتی اگر جاری نشود نیز عمل صحیح است و تأثیر آن در عمل این است که در صورت جریان ، حکم به کامل بودن عمل می کند و می گوید عمل با تمام شرائط و اجزاء آورده شده است .
در این مقاله ابتدا در مورد ماهیت این دو اصل بحث می شود و سپس مثال های فقهی که این...
چکیده
قطع و علم اجمالی به أحکام و یا موضوعات أحکام یکی از امور بسیار مورد ابتلاء است، اوّلین و اساسی ترین بحث در مورد آن در علم اصول، مسأله ی تأثیر یا عدم تأثیر آن در تنجیز تکلیف است زیرا در صورت عدم تأثیر با آن معامله ی شکّ از حیث جریان اصول و... می شود و در صورت تأثیر آن مباحثِ حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و مباحث اشتغال مطرح می شود بنابراین بسیاری از مبحث مهم علم اصول متفرّع بر این مبحث است در حالی که به صورت متمرکز کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
دیدگاه اول، عدم تأثیر علم...
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.