سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1402 استاد فاضل بابلی(الغاء خصوصیت، تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع، قیاس اولویت و..)
پیوستاندازه
Audio icon (نجاست کافر) جلسه اول.mp37.33 مگابایت
Audio icon (نجاست کفار) جلسه دوم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه سوم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه چهارم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه پنجم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه ششم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه هفتم.mp37.32 مگابایت
Audio icon فقه جلسه هشتم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه نهم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه دهم.mp38.01 مگابایت
Audio icon فقه جلسه یازدهم.mp37.32 مگابایت
Audio icon فقه جلسه دوازدهم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه سیزدهم.mp37.33 مگابایت
Audio icon فقه جلسه چهاردهم.mp37.78 مگابایت
Audio icon فقه جلسه پانزدهم.mp37.78 مگابایت
Audio icon فقه جلسه شانزدهم.mp38.01 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.